Hartlik welkom by ons webtuiste

Ons is 'n  Woordgebaseerde   Geesvervulde   Wederkomsverwagtende  gemeente waar u welkom is!

Hartlik welkom by ons webtuiste

Ons is 'n  Woordgebaseerde   Geesvervulde   Wederkomsverwagtende  gemeente waar u welkom is!

Hartlik welkom by ons webtuiste

Ons is 'n  Woordgebaseerde   Geesvervulde   Wederkomsverwagtende  gemeente waar u welkom is!

woordgebaseerd

geesvervuld

wederkomsverwagtend

Visie

Die versorging en toerusting van ‘n Woordgebaseerde, Geesvervulde, en Wederkomsverwagtende geloofsgemeenskap.

In lyn met die Groot Opdrag (Matt. 28:19) poog ons, met die hulp van die Here (Hand. 1:8), om die gemeente te versorg, toe te rus, uit te reik na verlorenes, asook om die vervolgde kerk en Israel te ondersteun.

Klik op ‘n element vir meer inligting.

versorg

toerus

uitreik

ondersteun

Bedieninge

Klik op ‘n bediening vir meer inligting.

Sondagskool

Tieners

Jong volwassenes

Vroue Bybelstudie

Senior burgers

Voorbidders

Sending

Welsyn

Sang en musiek

Woordskole

Evangelisasie

Dissipelskap

Kindertoewyding

Doop

Opleiding

Israel toere

Span

Klik op ‘n foto vir meer inligting.

Dries en Margie van As

Senior Pastoor

 

Hannes en Nici van As

Medeleraar

 

Ruan en Suné Lambrechts

 

Jeugpastoor

Dries en Margie
van As

Senior Pastoor

 

Hannes en Nici
van As

Medeleraar

 

Ruan en Suné Lambrechts

 

Jeugpastoor

Hannes
Roos

Vise-voorsitter

 
 
 

Hannes Roos (Jnr)

Vise-voorsitter

 
 
 

Johnny van der Merwe

Gemeente sekretaris

 
 
 

Josua van As

Aanbiddingsleier

 
 

Johnny
van der Merwe

Gemeente sekretaris

 
 
 

Josua
van As

Aanbiddingsleier

 
 

Skakel in

47 …En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is.”

Handelinge 2:47

Lidmaatskap registrasie:
Registrasievorm (Aflaai)
Aanlyn registrasie

47 …En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is.”

Handelinge 2:47

Lidmaatskap registrasie:
Aanlyn registrasie

47 …En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is.”

Handelinge 2:47

Lidmaatskap registrasie:

Aanlyn registrasie

Kontak Ons

  woordgebaseerd

  Die Bybel is die Woord van God, ingegee en geïnspireer deur die Heilige Gees. Daarom dra die Woord die hoogste gesag in ons gemeente. Ons glo dat alles wat in die gemeente gebeur, asook in elkeen van ons se persoonlike lewens, getoets moet word aan die Woord, asook in lyn gebring moet word met die Woord.

  16 Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, 17 sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.”

  II Timótheüs 3:16-17

  19 En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte; 20 terwyl julle veral dít moet weet, dat geen profesie van die Skrif ‘n saak van eie uitlegging is nie; 21 want geen profesie is ooit deur die wil van ‘n mens voortgebring nie, maar, deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek.”

  II Petrus 1:19-21

  11 En hierdie mense was edelmoediger as dié in Thessaloníka; hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die Skrifte ondersoek of hierdie dinge so was.”

  Handelinge 17:11

  1 Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan.”

  I Johannes 4:1

  16 Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, 17 sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.”

  II Timótheüs 3:16-17

  19 En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte; 20 terwyl julle veral dít moet weet, dat geen profesie van die Skrif ‘n saak van eie uitlegging is nie; 21 want geen profesie is ooit deur die wil van ‘n mens voortgebring nie, maar, deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek.”

  II Petrus 1:19-21

  11 En hierdie mense was edelmoediger as dié in Thessaloníka; hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die Skrifte ondersoek of hierdie dinge so was.”

  Handelinge 17:11

  1 Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan.”

  I Johannes 4:1

  16 Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, 17 sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.”

  II Timótheüs 3:16-17

  19 En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte; 20 terwyl julle veral dít moet weet, dat geen profesie van die Skrif ‘n saak van eie uitlegging is nie; 21 want geen profesie is ooit deur die wil van ‘n mens voortgebring nie, maar, deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek.”

  II Petrus 1:19-21

  11 En hierdie mense was edelmoediger as dié in Thessaloníka; hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die Skrifte ondersoek of hierdie dinge so was.”

  Handelinge 17:11

  1 Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan.”

  I Johannes 4:1

  geesvervuld

  38 En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. 39 Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na Hom sal roep.”

  Handelinge 2:38-39

  38 En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. 39 Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na Hom sal roep.”

  Handelinge 2:38-39

  Ons glo in die vervulling met die Heilige Gees, die spreke in vreemde tale, asook die werking van die gawes tot stigting van die gemeente, soos ons dit vind in I Korinthiërs 12-14.

  Ons glo verder dat die gawes aan die kerk gegee is, vir die hele kerkera (totdat Jesus kom om Sy bruid te kom haal), juis om ons in staat te stel om die Groot Opdrag suksesvol en in die krag van die Heilige Gees te volbring.

  8 maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde.”

  Handelinge 1:8

  8 maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde.”

  Handelinge 1:8

  Ons klassifiseer onsself as klassieke pinkster, en vereenselwig glad nie met die moderne charismatiese beweging nie. Ons glo nie in nuwe openbarings of toekomsvoorspelling d.m.v. sogenaamde ‘profesieë’, of dat daar oor spesifieke individue geprofeteer moet word nie – ons vind dit glad nie in die Skrif nie. Paulus se verduideliking van wat profesie is, word duidelik in die Skrif uiteengesit:

  3 Maar hy wat profeteer, spreek tot die mense woorde van stigting en troos en bemoediging.”

  I Korinthiërs 14:3

  3 Maar hy wat profeteer, spreek tot die mense woorde van stigting en troos en bemoediging.”

  I Korinthiërs 14:3

  Ons glo ook nie in die vreemde verskynsels van ‘val in die gees’, ‘lag in die gees’, of enige soortgelyke manifestasies wat nie in die Skrif gevind word, en daarom ook nie aan die Skrif getoets kan word nie. Ons glo dat alles in die gemeente ordelik moet geskied.

  40 laat alles welvoeglik en ordelik toegaan.”

  I Korinthiërs 14:40

  40 laat alles welvoeglik en ordelik toegaan.”

  I Korinthiërs 14:40

  Verder glo ons dat daar ook gewaak moet word teen die oorbeklemtoning van die gawes van die Heilige Gees ten koste van die vrug van die Gees, soos ons dit vind in Galàsiërs 5:22, net soos wat daar gewaak moet word teen die oorbeklemtoning van die vrug van die Gees ten koste van die gawes van die Gees. Ons glo dat die vrug en die gawes in harmonie moet saamwerk en mekaar moet komplimenteer, soos ons geleer word in I Korinthiërs 13.

  wederkomsverwagtend

  15 Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vóór wees nie. 16 Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. 17 Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees. 18 Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde.”

  I Thessalonicense 4:15-18

  Die woord ‘weggevoer’ in vers 17 is die Griekse woord ‘harpazō‘ (ἁρπάζω) wat letterlik beteken ‘om voor gevaar skielik weg te ruk’. Dit is die woord ‘rapturo‘ in Latyns waar ons die Engelse woord ‘rapture‘ vandaan kry. Dit word in Afrikaans vertaal met wegraping. Die Engelse vertaling stel dit baie mooi:

  17 Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air: and so shall we ever be with the Lord.

  I Thessalonians 4:17 KJV

  17 Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air: and so shall we ever be with the Lord.

  I Thessalonians 4:17 KJV

  Verder is daar ook ‘n Bybelse beginsel dat God nooit die regverdige saam met die onregverdige straf nie. Génesis 18:17-33

  9 Want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur onse Here Jesus Christus 10 wat vir ons gesterf het, sodat ons, of ons waak en of ons slaap, saam met Hom kan lewe. 11 Daarom, bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen.”

  I Thessalonicense 5:9-11

  9 Want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur onse Here Jesus Christus 10 wat vir ons gesterf het, sodat ons, of ons waak en of ons slaap, saam met Hom kan lewe. 11 Daarom, bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen.”

  I Thessalonicense 5:9-11

  Terwyl ons nie presies die dag of uur weet nie, maak die Bybel dit baie duidelik dat ons presies kan weet wanneer die tyd baie naby is!

  1 Maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie; 2 want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos ‘n dief in die nag. 3 Want wanneer hulle sê: Vrede en veiligheid—dan oorval ‘n skielike verderf hulle soos die barensnood ‘n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. 4 Maar julle, broeders, is nie in duisternis, dat die dag julle soos ‘n dief sou oorval nie. 5 Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag; ons is nie van die nag of die duisternis nie.”

  I Thessalonicense 5:1-5

  32 En leer van die vyeboom hierdie gelykenis: Wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is. 33 So weet julle ook, wanneer julle ál hierdie dinge sien, dat dit naby is, voor die deur. 34 Voorwaar Ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie.”

  Matthéüs 24:32-34

  1 Maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie; 2 want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos ‘n dief in die nag. 3 Want wanneer hulle sê: Vrede en veiligheid—dan oorval ‘n skielike verderf hulle soos die barensnood ‘n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. 4 Maar julle, broeders, is nie in duisternis, dat die dag julle soos ‘n dief sou oorval nie. 5 Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag; ons is nie van die nag of die duisternis nie.”

  I Thessalonicense 5:1-5

  32 En leer van die vyeboom hierdie gelykenis: Wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is. 33 So weet julle ook, wanneer julle ál hierdie dinge sien, dat dit naby is, voor die deur. 34 Voorwaar Ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie.”

  Matthéüs 24:32-34

  Reg deur die Bybel is die vyeboom ‘n beeld van Israel. Die vyeboom het in 1948 begin bot. Ons is die geslag wat dit gesien gebeur het. Ook sien ons al die ander tekens wat die Bybel van praat in die laaste dae sal gebeur. Die geslag wat die vyeboom sien bot en al hierdie dinge sien gebeur, sê Jesus, sal nie verbygaan voordat die einde gekom het nie.

  Die motivering en dryfveer vir evangelisasie en die verkondiging van die Woord was van die eerste kerk af tot vandag toe die koms van onse Here Jesus om Sy bruid te kom haal. Dit is tragies dat in die moderne kerk is daar baie min wat nog aan hierdie hoop vashou, wat gelowiges nog met hierdie hoop bemoedig, verlorenes daaroor waarsku, en wat alle kerklike aktiwiteite aanwend juis met hierdie hoop in sig.

  11 Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn 12 en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloën, ingetoë en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, 13 terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons Verlosser, Jesus Christus, 14 wat Homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir Homself ‘n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. 15 Spreek hierdie dinge en vermaan en bestraf in alle erns. Laat niemand jou verag nie.”

  Titus 2:11-15

  11 Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn 12 en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloën, ingetoë en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, 13 terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons Verlosser, Jesus Christus, 14 wat Homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir Homself ‘n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. 15 Spreek hierdie dinge en vermaan en bestraf in alle erns. Laat niemand jou verag nie.”

  Titus 2:11-15

  Die eerste maal het Jesus verskyn om ons te red en te verlos van ons sonde. Die tweede maal sal Hy verskyn om Sy bruid te kom haal. Sy bruid is dié wat Hom verwag tot saligheid.

  28 so sal Christus ook, nadat Hy een maal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat Hom verwag tot saligheid.”

  Hebreërs 9:28

  versorg

  Kontak

  Pastoor Dries van As
  Pastoor Hannes van As
  Pastoor Ruan Lambrechts

  28 Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om as herders die gemeente van God te versorg, wat Hy deur Sy eie bloed verkry het.”

  Handelinge 20:28

  Die dissipels wat gemaak word (Matt. 28:19) moet versorg word. Daarom moet daar op ‘n Bybelse en liefdevolle manier omgesien word na die geestelike sowel as tydelike nood en behoefte van elke lidmaat.

  Strategie

  Herderlike versorging d.m.v.:

  • Wyksindeling met ouderlinge en diakens
  • Wyksbidure

  Indien u ‘n besoek verlang vanaf een van ons pastore of u wyksouderling of diaken, moet asb. nie huiwer om ons te kontak nie.

  toerus

  Kontak

  Pastoor Dries van As
  Pastoor Hannes van As
  Pastoor Ruan Lambrechts

  11 En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, 12 om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus,”

  Efésiërs 4:11-12

  Die dissipels wat gemaak word (Matt. 28:19) moet geleer word. Elke lidmaat moet toegerus word vir dienswerk in die Koninkryk van God.

  Strategie

  Toerusting vir dienswerk d.m.v.:

  • Prediking en lering by eredienste en middelweekdienste
  • Boodskappe by ander byeenkomste (susters, jeug, sondagskool, ens.)
  • Groeps- of individuele gesprekke (beradings, persoonlike vrae, algemene afsprake, een-tot-een dissipelskap, ens.)
  • Gefokusde opleiding (woordskole, seminare, ens.)

  uitreik

  Kontak

  Pastoor Dries van As
  Pastoor Hannes van As
  Pastoor Ruan Lambrechts
  Oscar Volkwyn

  19 Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.”

  Matthéüs 28:19

  19 Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.”

  Matthéüs 28:19

  As ons Jesus volg dan maak Hy ons vissers van mense (Mar. 1:17), wat weer op ons beurt ander dissipels (volgelinge) van Jesus maak, waar ons ookal in hierdie wêreld gaan. Daarom, soos ons toegerus word deur wat ons geleer word, gaan en reik ons uit na die verlorenes1 asook die onbereiktes2 van die wêreld – eerstens in ons direkte omgewing, maar ook reg deur die wêreld (Hand. 1:8).

  Strategie

  Toerusting en uitreik d.m.v.:

  • Prediking
  • Persoonlike evangelisasie (EE3, Way of the Master, Wedergeboorte Raamwerk, ens.)
  • Multimedia (DVDs, internet, sosiale media, ens.)
  • Die gemeente se sendingaksie en algemene sendingondersteuning
  1 Verlorenes: diegene wat al die evangelie gehoor het, maar nog nie daarop gereageer het nie.
  2 Onbereiktes: diegene wat nog nooit die evangelie gehoor het nie.

  ondersteun

  Kontak

  Pastoor Dries van As
  Pastoor Hannes van As
  Pastoor Ruan Lambrechts
  Oscar Volkwyn

  2 Dra mekaar se laste, en gee op dié manier uitvoering aan die wet van Christus.”

  Galásiërs 6:2

  2 Dra mekaar se laste, en gee op dié manier uitvoering aan die wet van Christus.”

  Galásiërs 6:2

  Die Here verwag van ons om ons mede broers en susters wat vervolg word, ter wille van hulle geloof, te ondersteun, ons by hul te skaar, en onsself met hulle te vereenselwig (Heb. 10:32-37; Heb. 13:3).

  3 En Ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek; en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word.”

  Génesis 12:3

  3 En Ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek; en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word.”

  Génesis 12:3

  Verder verwag die Here ook van ons om Israel, as Sy ewige verbondsvolk, te ondersteun (Gén. 12:3; Matt. 25:31vv; Rom. 10:1vv; Rom. 11:1vv). 

  Strategie

  Ondersteuning d.m.v.:

  • Voorbidding
  • Voortdurende klem op ons Bybelse verantwoordelikheid teenoor hulle
  • Finansiële ondersteuning
  • Die gemeente se sendingaksie

  Sondagskool

  Kinders is vir die Here baie kosbaar en daarom ook vir ons! By ons sondagskool leer ons die kinders van die Bybel, Bybelse waardes, van Jesus, en van die lewe.

  Kinders is die volgende generasie wat die leiding moet neem. Die vyand is gefokus op ons kinders, en hy sal alles in sy mag doen om hulle te steel. U as ouers moet een ding besef, as u nie u kind na die Here bring nie dan sal die vyand hulle steel.

  Dit help ook nie veel as u bloot die kinders by die Sondagskool kom aflaai, maar nooit self ‘n kerkdiens bywoon nie. Ouers moet die voorbeeld stel en self hul kinders nie net Sondagskool toe nie, maar ook kerk toe bring en die dienste saam met hulle bywoon.

  Liewe Mamma en Pappa, wanneer laas was jy self in die kerk saam met jou kinders?!

  Sondagskool is elke Sondagoggend om 08:30 by die kerk.

  Om u kind te registreer vir Sondagskool kan u die volgende vorm aflaai, invul en vir ons inhandig of epos.

  Sondagskool registrasievorm

  Kontak: Denise Lambrechts (Sondagskoolhoof) by 083 236 2619 of denise@finwrite.co.za.

  Tieners

  WIE is Ons?

  Ons is die hoërskoolkinders van Vaalpark en omgewing wat ‘n passie het vir Jesus! Ons gee om vir mekaar en is bekommerd oor ‘n verloregaande wêreld! Ons is HIP, COOL, en HAPPENING! In een woord saamgevat: Ons is RELEVANT!

  Baie van ons is in A.G.S. Lewende Waters Vaalpark self, maar baie kom ook uit ander gemeentes/denominasies. Almal wat 13-18 jaar oud is is meer as welkom om by ons aan te sluit en om dit saam met ons te kom geniet!

  WAAR en WANNEER?

  Ons kom elke Vrydagaand om 19:00 by die kerk bymekaar. As jy nie weet waar dit is nie check ons kontak ons besonderhede uit vir ‘n kaart!

  WAT doen ons?

  Ons jeugbyeenkomste is AWESOME! Ons leer so baie oor die lewe, oor Jesus, en oor hoe om die Bybelse boodskap prakties uit te leef!

  Hier is ‘n paar dinge wat ons op ‘n tipiese Vrydag doen:

  • Ons doen cool ysbrekers
  • Ons speel lekker speletjies
  • Ons sing en maak die Here se Naam groot
  • Ons luister na ‘n “Woema vir die Week
  • Ons leer praktiese en relevante lewenslesse
  • Ons kuier groot
  • Ons maak nuwe pelle
  • Ons gaan ook jaarliks op ‘n awesome jeugkamp

  Jong volwassenes

  Kontak

  Pastoor Hannes van As

  WIE is Ons?

  Ons is studente en werkende jongmense van Vaalpark en omgewing wat lief is vir Jesus, Sy Woord, Sy mense, en die groot opdrag. Ons begeerte is om uit te reik na ons generasie, hul aan Jesus bekend te stel deur ons woorde, ons optrede, ons lewens. Is jy ouers as 18? Studeer of werk jy? Is julle selfs ‘n jong getroude couple wat nog nie kinders het nie? Ons nooi jou hartlik uit om by ons aan te sluit – kom verbreed jou Bybelkennis, kom maak nuwe vriende, kom kuier en geniet dit saam met ons!

  WAAR en WANNEER?

  Ons kom elke Vrydagaand om 19:00 by die kerk bymekaar. Bring jou Bybel, notaboek en pen, asook jou eie koffiebeker.

  Verder hou ons ook een maal ‘n kwartaal ‘n groot social outing. Die social events word aangekondig op ons 20:24 Whatsapp-groep! Kontak ons indien jy wil hê ons moet jou add op die groep.

  WAT doen Ons?

  Weeklikse Byeenkomste:

  • Praise en worship
  • Bybelstudie
  • Gesels oor relevante onderwerpe
  • Bid saam
  • Maak nuwe vriende
  • Leer om ons Christenskap op ‘n praktiese en kragtige wyse uit te leef in ‘n donker wêreld.

  Social events:

  • Ten-pin bowling
  • Putt-putt
  • Chip-n-putt
  • Boardgames
  • Bring en braai
  • ens.

  Vroue Bybelstudie

  Kontak

  Margie van As
  Nici van As

  WIE is Ons?

  By ons weeklikse vroue Bybelstudie bespreek ons relevante en geestelike opbouende onderwerpe, ons doen saam Bybelstudie, en ons bid saam – vir mekaar, ons gemeente, ons dorp, ons land, verlore siele en die vervolgde Christene.

  WAAR en WANNEER?

  Ons kom elke Woensdagoggend om 09:30 by die kerk bymekaar. Indien u ‘n dame is wat graag wil betrokke raak is u meer as welkom om Woensdae te kom besoek aflê, of om ons te kontak.

  Senior burgers

  Kontak

  Margie van As
  Nici van As

  In ons gemeente is die bejaardes vir ons kosbaar! Die wysheid kom saam met die grysheid, en daarom poog ons om al ons bejaardes ook op hulle vlak te bedien!

  Ons hou funksies en sosiale geleenthede waar ons bejaarde mensies kuier, stories vertel, vriendskappe bou, nader aan mekaar beweeg, asook getuienisse deel en nader aan die Here beweeg.

  Ons sustersraad is tans verantwoordelik vir die bediening en reël van aktiwiteite vir ons bejaardes. As u of u eggenoot 60 of ouer is dan moet u by hierdie groep inskakel!

  Voorbidders

  Kontak

  Margie van As

  Gebed verander sake!

  Vir jare lank is die voorbidders (intersessors) in AGS Vaalpark die sterk, onsigbare groep mense wat baie gebede voor God gebring het.

  Ons bid weekliks en vertrou die Here vir antwoorde. Sommige gebede het Hy nog nie geantwoord nie, ander het Hy op Goddelike wyse geantwoord.

  Ons eer Hom en bly afhanklik vir elke gebed.

  Wees welkom om enige versoeke vir ons te noem, dit vir ons te SMS, te WhatsApp, deur te bel of dit vir ons met die gebedsversoekvorm aan te stuur en ons lê dit aan Sy voete neer.

  Sending

  Kontak

  Oscar Volkwyn
  Sendingvoorsitter

  Die opdrag

  15 En Hy het vir hulle gesê: Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. 16 Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word.”

  Markus 16:15-16

  15 En Hy het vir hulle gesê: Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. 16 Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word.”

  Markus 16:15-16

  Ons werkwyse

  8 Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde.”

  Handelinge 1:8

  8 Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde.”

  Handelinge 1:8

  Ons sendingbediening is geskoei op die metodiek wat deur Jesus voorgestel is:

  • – Vaalpark
  • – Sasolburg en omstreke
  • – Die groter Suid-Afrika
  • – Bediening buite Suid-Afrika

  As gemeente onderneem ons nie sendinguitreike na buite ons “Judea” gebied nie, primêr omdat ons glo dat dit ‘n taak is wat beter gedoen kan word deur persone wat vertroud is met die omgewing, en bekend is aan die mense wat bedien word. Die buite-Judea bediening word dus gedoen deur persone wat geroepe voel om die evangelie in ‘n betrokke land te bring, terwyl dit Vaalpark gemeente se rol is om ondersteuning deur gebed en materiële middele te bied. Ons bediening word sterk beïnvloed deur ons wederkoms-visie van die hereniging van die Jode in hul beloofde land.

  Ons sendingjaar loop vanaf Junie tot Mei. Gedurende Meimaand word die gemeente die geleendheid gebied om hul sendingbeloftes te hernu. Lidmate verbind hulself aan een of meer sendelinge/projekte soos hul gelei voel. Hierdie belofte word gemaak bo en behalwe ‘n lidmaat se tiendeverpligting. Tydens die beloftehernuwing kry lidmate ook terugvoer vanaf die sendelinge aangaande hul werksaamhede. Lidmate ontvang ook gereeld persoonlike terugvoer vanaf die sendeling/e wat hul ondersteun.

  ‘n Sendingkomitee administreer die gemeentebydraes deur die uitbetaling van 50% van die belofte direk aan die sendeling/e, terwyl die oorblywende 50% in ‘n noodfonds gehou word. Soos die benaming aandui word die noodfonds aangewend om gedurende noodsituasies, soos siekte, reis en ander abnormale verpligtinge uit te help. Fondse wat aan die einde van Mei oorbly word aan die sendelinge uitbetaal.

  Sedert 1996 blyk hierdie ‘n beproefde en suksesvolle manier van betrokkenheid by sendingwerk te wees.

  Welsyn

  Kontak

  Margie van As

  35 Ek het julle in alles getoon dat ons deur so te arbei die swakkes moet help en die woorde van die Here Jesus moet onthou, dat Hy gesê het: Dit is saliger om te gee as om te ontvang.”

  Handelinge 20:35

  42 En elkeen wat een van hierdie kleintjies net ‘n beker koue water laat drink, omdat hy ‘n dissipel is, voorwaar Ek sê vir julle, hy sal sy loon sekerlik nie verloor nie.”

  Matthéüs 10:42

  35 Ek het julle in alles getoon dat ons deur so te arbei die swakkes moet help en die woorde van die Here Jesus moet onthou, dat Hy gesê het: Dit is saliger om te gee as om te ontvang.”

  Handelinge 20:35

  42 En elkeen wat een van hierdie kleintjies net ‘n beker koue water laat drink, omdat hy ‘n dissipel is, voorwaar Ek sê vir julle, hy sal sy loon sekerlik nie verloor nie.”

  Matthéüs 10:42

  Ons gemeente het verskeie welsynprojekte waarby u kan betrokke raak, van kinderhuise, klere- en nie-bederfbare kruideniersware projekte, ‘n kleingeldprojek, Bybels vir behoeftige kinders, ens.

  Indien u wil betrokke raak of meer inligting wil bekom is u welkom om ons te kontak.

  Sang en musiek

  Indien u ‘n musiek- of sangtalent het en u wil graag betrokke raak by ons orkes en voorsangers, kontak gerus ons aanbiddingsleier vir meer inligting.

  Kontak

  Josua van As Aanbiddingsleier

  Wat is aanbidding?

  1 ‘n Psalm van Dawid. Gee aan die HERE, o hemelinge, gee aan die HERE eer en sterkte! 2 Gee aan die HERE die eer van Sy Naam; aanbid die HERE in heilige sieraad!”

  Psalm 29:1-2

  1 ‘n Psalm van Dawid. Gee aan die HERE, o hemelinge, gee aan die HERE eer en sterkte! 2 Gee aan die HERE die eer van Sy Naam; aanbid die HERE in heilige sieraad!”

  Psalm 29:1-2

  Aanbidding is om aan die Here lof en eer te bring. Die fokus is God en Sy majesteit en heerlikheid.

  Die doel van aanbidding

  1 ‘n Psalm. By die lofoffer. Juig voor die HERE, o ganse aarde! 2 Dien die HERE met blydskap; kom voor Sy aangesig met gejubel. 3 Erken dat die HERE God is: Hy het ons gemaak, en ons is Syne, Sy volk en die skape van Sy weide. 4 Gaan sy poorte in met lof, Sy voorhowe met lofgesang; loof Hom, prys Sy Naam. 5Want die HERE is goed; Sy goedertierenheid is tot in ewigheid, en Sy trou van geslag tot geslag.”

  Psalm 100:1-5

  1. Aanbidding gaan oor diens. Die doel is nie om onsself te dien nie, maar die Here (v2).
  2. Aanbidding gaan oor erkenning. Om God se waarde te erken, vir wie Hy is (v3) en vir wat Hy gedoen het (v5).
  3. Aanbidding gaan oor verhouding. Hy is ons God, ons is Sy skepping, Sy volk, en Sy kudde (v3).

  Aanbidding is om God te verheerlik. Deur dít kom mens in Sy teenwoordigheid in (Ps. 22:4) en beleef mens gemeenskap met Hom.

  Worship is communion with God in which believers, by grace, center their mind’s attention and heart’s affection on the Lord, humbly glorifying Him in response to His greatness and His word.
  Dr. Bruce H. Leafblad

  Ons beleid

  Ons glo dat aanbidding oor God moet gaan, nie die mens nie (Joh. 4:23). Dit moet God verheerlik, nie die mens nie (I Kor. 10:31). Die inhoud van die musiek en lirieke moet Woordgebaseerd wees (Joh. 4:23). Alles in die erediens moet ordelik geskied (I Kor. 14:33). 

  Woordskole

  Kontak

  Pastoor Dries van As
  Pastoor Hannes van As

  Toegerus

  11 En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, 12 om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus”

  Efésiërs 4:11-12

  11 En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, 12 om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus”

  Efésiërs 4:11-12

  Om Bybelse beginsels vas te lê en sodoende sekerheid van saligheid te vestig en geestelike groei te  bevorder bied ons gereeld woordskole aan. Al ons lidmate is welkom, maar veral nuwe lidmate word aangemoedig om hierdie woordskole by te woon.

  Onderwerpe

  Onderwerpe wat by die woordskole bespreek word is o.a.:

  • Hoe word ek ‘n kind van God?
  • Sekerheid van saligheid
  • Hoe hanteer ek sonde en versoeking?
  • Rentmeesterskap
  • Die vervulling met die Heilige Gees
  • Oorwinning oor bagasie uit jou verlede
  • Oorwinning oor wanverhoudings
  • Oorwinning oor geestelike dwaling
  • Oorwinning oor verslawing

  Evangelisasie

  Be careful how you live. You may be the only Bible some person ever reads.

  William J. Toms

  Be careful how you live. You may be the only Bible some person ever reads.

  William J. Toms

  Kontak

  Pastoor Hannes van As

  15 En Hy het vir hulle gesê: Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. 16 Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word.”

  Markus 16:15-16

  15 En Hy het vir hulle gesê: Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. 16 Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word.”

  Markus 16:15-16

  Jesus het aan elkeen van ons, as kinders van God, die opdrag gegee om die evangelie, in woord en daad, te verkondig aan die ganse mensdom (Mar. 16:15-16).

  Terwyl nie almal geroep word vir straat-, of van-huis-tot-huis evangelisasie, of as reisende evangelistiese predikers nie, is elkeen geroep om die evangelie te deel daar waar ons is, en wanneer die geleentheid hom voordoen. Elkeen van ons het familie (veral ouers teenoor kinders) – ouers, kinders, broers of susters, ens.; vriende; mede-skoliere/studente; kollegas; werknemers; ens. wat nodig het om die evangelie te hoor, en in ons lewens te sien. Daarom gee Jesus ons ook die opdrag om sout en lig te wees. (Matt. 5:13-16)

  Ons hoef nie te vrees om die evangelie in woord en daad uit te dra nie, want ons doen dit nie in ons eie krag nie (Hand. 1:8)

  Om u toe te rus vir hierdie lewenswyse van evangelisasie in woord en daad bied ons gereeld opleiding aan van verskillende metodes om die evangelie in feitlik enige situasie te kan deel. Ons wil u aanmoedig om tog so veel as moontlik van hierdie opleiding by te woon. Nie net sal dit u toerus om in feitlik enige situasie die evangelie te kan deel nie, maar dit sal u ook opnuut waardering gee vir dit wat Jesus vir ons kom doen het. Ons sien uit om u by die opleiding te sien.

  Opleiding

  • Wedergeboorte raamwerk
  • Way of the Master
  • EEIII

  Dissipelskap

  Kontak

  Pastoor Hannes van As

  19 Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.”

  Matthéüs 28:19

  19 Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.”

  Matthéüs 28:19

  Nie net verwag die Here Jesus Christus van ons, as Sy volgelinge, om die basiese beginsels van die evangelie met andere te deel nie, maar Hy verwag ook van ons om andere (veral ons kinders) dissipels (volgelinge) van Hom te maak.

  Terwyl alle bedieninge van die gemeente op hierdie opdrag gefokus en geskoei is, is die hoof opdrag aan die kerk, as instansie en as gemeente leiers, om u as lidmaat toe te rus vir u dienswerk, nl. ‘n lewe van evangelisasie en dissipelskap. Dit is u dienswerk en voorreg om u kinders, familie, en vriende na Jesus te lei en hul te help om Hom te volg – dít is dissipelskap.

  Ons bied verskeie opleidingskursusse aan wat u sal toerus om nie net die basiese beginsels van die evangelie oor te dra aan u geliefdes, kollegas, ens. nie, maar om hul ook te lei tot ‘n dieper verhouding met Jesus.

  Skakel gerus in en kom neem deel. Dit sal u eie persoonlike verhouding met die Here ook verryk.

  Kindertoewyding

  14 …Laat die kindertjies na My toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God.”

  Markus 10:14

  Kindertoewyding is nie ‘n sakrament nie. Dit is nie dieselfde as die doop nie. Die doop is bedoel vir die wat tot geloof (Mar. 16:15-16; Hand. 8:36-37) en bekering gekom het (Hand. 2:38), en sodoende volgelinge van Jesus geword het (Matt. 28:19).

  Wanneer ons ons kindertjies na Jesus bring volg ons bloot die voorbeeld van die ouers wat hul kinders na Jesus gebring het (Mar. 10:13-14). Wanneer ons as pastore die kindertjies in ons arms neem en hulle seën, volg ons die voorbeeld van Jesus na (Mar. 10:16). Dit is net ‘n gebaar van geloof en vertroue in die Here, ‘n bede dat Hy ons kindertjies sal seën en sal beskerm soos hul grootword. Dit dui ook aan vir die gemeente dat ons as ouers ons kinders vir die Here wil grootmaak, as deel van Sy gemeente.

  Dit is ook ouers se voorreg om elke dag hul kinders na die Here te bring en Sy seën oor hulle af te bid. Ons wil u as ouers aanmoedig om dit ook soveel as moontlik te doen.

  Indien u graag u kind(ers) aan die Here wil toewy by ‘n erediens is u so welkom om ons te kontak om die nodige reëlings te tref. U kan solank die toewydingsvorm invul en dit epos aan enige een van ons pastore. U is ook welkom om die aanlyn vorm in te vul, indien dit vir u geriefliker is.

  Toewydingsregistrasievorm

  Doop

  Kontak

  Pastoor Dries van As
  Pastoor Hannes van As
  Pastoor Ruan Lambrechts

  Vrae rakende die Doop

  • Hoeveel waterdope ken die Bybel?

   Die Bybel ken slegs een waterdoop. (Efé. 4:5)

  • Wie mag gedoop word?

   Slegs diegene wat tot persoonlike geloof in Jesus Christus gekom het (Mar. 16:15-16; Hand. 8:36-37), hul persoonlik tot Christus bekeer het (Hand. 2:37-38), en sodoende persoonlik dissipels (volgelinge) van Jesus geword het (Matt. 28:19) mag gedoop word.

  • Wat word uitgebeeld deur die Doop?

   Die Doop spreek van die afsterwe en begrafnis van die ou mens, asook die opstanding van die nuwe mens in Christus (Rom. 6:3-4). Verder spreek dit ook van die afwassing van sondes (Hand. 22:16) asook die bekleding met Christus (Gal. 3:26-27).

  • Hoe moet die Doop bedien word?

   Die Doop van die Bybel geskied altyd in “baie water” (Joh. 3:23) deur onderdompeling (Matt. 3:16; Hand. 8:38-39). Die Griekse woord vir “doop” is “baptizo” en dit beteken “onderdompel“.

  • Mag ek weier om my te laat doop?

   Nee, want dit is ‘n direkte opdrag van God (Hand. 2:38; Joh. 3:36). Dit is ook deel van God se raadsplan (Luk. 7:28-30). Jesus het ook vir ons die voorbeeld gestel wat ons moet navolg (Matt. 3:13-16; Heb. 12:1-3).

  Indien u graag, in gehoorsaamheid aan Jesus Christus, op die Bybelse manier gedoop wil word is welkom om enige van ons Pastore te kontak. U kan ook solank die doopvorm invul en dit vir ons epos. U is ook welkom om die aanlyn vorm in te vul indien dit vir u geriefliker is.

  Doop registrasievorm

  Opleiding

  Kontak

  Pastoor Dries van As
  Pastoor Hannes van As
  Pastoor Ruan Lambrechts

  11 En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, 12 om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus,”

  Efésiërs 4:11-12

  Vir kerkleierskap het die Here verskeie rolle daargestel. Hy het ook mense met hul eie beskeie karakter, talente en gawes in elke gemeente geplaas om hierdie rolle te vervul. Die doel van hierdie verskeie rolle is om die gemeente toe te rus sodat die gemeente, maar ook elke lidmaat in hul persoonlike hoedanigheid kan groei to volwassenheid in Christus (Efé. 4:13-16).

  Hierdie toerusting vind plaas d.m.v. die volgende:

  • Prediking en lering by eredienste en middelweekdienste
  • Boodskappe by ander byeenkomste (susters, jeug, sondagskool, ens.)
  • Groeps- of individuele gesprekke met leierskap (beradings, persoonlike vrae, algemene afsprake, ens.)
  • Gefokusde opleiding

  In ons gemeente bied ons gefokusde opleiding aan rakende verskeie sake, o.a.:

  • Evangelisasie opleiding (EE3, Way of the Master, Wedergeboorte raamwerk, ens.)
  • Dissipelskap opleiding (Persoonlike opvolgwerk)
  • Woordskole (basiese geestelike beginsels, oorwinningsnaweek, ens.)
  • Seminare (huwelik, familie, ouerskap, geestelike opvoeding, ens.)

  Die gefokusde opleiding onderwerpe word op verskillende tye deur die jaar aangebied en word vroegtydig afgekondig. U word aangemoedig om betrokke te raak en aan soveel moontlik van hierdie gefokusde opleidingsessies deel te neem ter wille van u eie geestelike ontwikkeling.

  U kan enige van ons herders kontak vir meer inligting.

  Israel Toere

  20 …en gaan na die land van Israel…”

  Matthéüs 2:20b

  20 …en gaan na die land van Israel…”

  Matthéüs 2:20b

  Wanneer mens die land van Israel besoek dan word die Bybel vir mens lewendig. Daar besoek, sien en beleef mens die plekke waarvan ons in die Bybel lees. Ons toere beloof om ‘n lewensveranderende ervaring te wees, waarby u nie net baie van die Bybelse besienswaardighede besoek nie, maar talle van die plekke sal sien en beleef waar Jesus self persoonlik gewandel, gewerk, en geleer het.

  Pastoor Dries het al talle toergroepe na Israel geneem. Sy kennis van die Skrif en die land self word met u gedeel op hierdie toere. Die Bybel sal vir u nuwe betekenis kry, asook sal u lewe verander en u geestelike lewe verdiep word wanneer u saam met ons na Israel toer.

  Ons toere word vroegtydig aangekondig, so hou hierdie spasie dop.

  Miskien volgende jaar in Jerusalem…

  Dries en Margie van As
  Senior Pastoor

  Ek en Margie is al vir meer as 40 jaar in die bediening en het in ses gemeentes oor die land bedien. Sedert 1996 is ek die presiderende herder van ons gemeente. Ons het drie seuns – Dries (getroud met Lisinda), Hannes (getroud met Nici), en Josua (Getroud met Samantha).

  As leraar het ek ‘n intense liefde vir die waarheid van die Woord, en is ek dan ook ‘n jarelange student van die eindtyd [Eskatologie], misleiding in die kerk [Apologetiek] en die doop van gelowiges [een van my geliefde onderwerpe]. Talle DVD’s van ons lering is alreeds wêreldwyd versprei.

  Margie het op haar beurt deur die jare getrou aan my sy gestaan in die herderlike versorging van die gemeentes, terwyl sy ook by uitstek ‘n berader is.

  Hannes en Nici van As
  Medeleraar

  Beide ek en Nici het grootgeword in hierdie gemeente. Ons is getroud op 4 Desember 2010. Ons het twee seuns – Benje en Timótheüs. Timótheüs is egter reeds by onse Here Jesus.

  Ek en Nici het ‘n hart en passie vir die suiwer verkondiging van die Woord, herderlike versorging, familie bediening, evangelisasie, dissipelskap en apologetiek.

  Ek het my B.Com. (2007), B. Teologie (2010) asook Honeursgraad in Teologie (2012) aan UNISA voltooi. Verder het ek my Meestersgraad in Teologie aan NWU voltooi (2020) waar ek ook tans besig is met my Doktorsgraad in Teologie.

  Nici het haar Onderwysgraad (Grondslagfase) aan UNISA voltooi (2012). Terwyl sy, as moeder van haar gesin, my bystaan dien sy ook as sekretaresse van ons gemeente se sustersraad en gee sy ook Sondagskool.

  Ruan en Suné Lambrechts
  Jeugpastoor

  Ek is ons gemeente se Jeugpastoor. Ek het my B. Teologie (2017) en Honeursgraad in Teologie (2018) aan NWU voltooi. Ek is tans besig met my Meestersgraad in Teologie.

  Ek het ‘n groot passie vir jongmense, musiek bediening, asook om die Woord van God met andere te deel.

  Saam met my jeugbediening gee ek ook Sondagskool vir die hoërskool kinders van ons gemeente. Ek speel ook kitaar in die gemeente orkes. Verder dien ek ook as ons gemeente koster en behartig dus die oop- en toesluit van die kerkgebou.

  Suné het ‘n BA graad in Pastorale Berading en Sielkunde aan NWU verwerf, asook ‘n Honeursgraad in Teologie. Sy is tans besig met haar Meesters Graad in Pastorale Berading. Verder staan sy aan my sy met ons gemeente se jeugbediening en sy gee ook Sondagskool. 

  Hannes Roos
  Vise-voorsitter

  Deur die genade van die Here het ek as kind tot bekering gekom, danksy ouers wat die Here gedien het. In 1999 het ek ‘n EE3-kursus bygewoon en het daarna by ons kerk se EE3 groep ingeskakel en was bevoorreg om deur die Here gebruik te kon word as getuie.

  In 2000 het ek ‘n kinder EE3 dosente kliniek bygewoon. Dit was ‘n wonderlike voorreg om te kon beleef hoe kinders van 8 en 9 jaar oud reeds op so ‘n jong ouderdom getuies vir Jesus kan wees.

  Ek het in 2004 ‘n diploma in Teologie voltooi deur die Evangelies Gereformeerde Kerk se Bybelkollege.

  Ons het in 2006 by A.G.S. Lewende Waters Vaalpark ingeskakel. Ek is bevoorreg om betrokke te kan wees by ‘n Woordgebaseerde gemeente wat dít verkondig waarin ek met my hele hart glo, nl. wedergeboorte, vervulling met die Heilige Gees en ‘n wederkoms verwagting met ‘n begeerte om ook hierdie goeie nuus met ander te deel.

  Johnny van der Merwe
  Gemeente Sekretaris

  Ek het op 38 jarige ouderdom eers tot bekering gekom en is nog nie vir een oomblik spyt daaroor nie. Na my bekering het ek hierdie ongelooflike hunkering en liefde vir Israel ontwikkel wat net die Here kon doen deur Sy Heilige Gees. Ek het ook voltyds betrokke geraak by die jeug van ons gemeente en het sekere ʼn goeie tien jeugkampe saam hulle gedoen.

  Ek het ook ʼn groot liefde ontwikkel vir sendelinge en die ondersteuning van die Joodse volk om terug te keer na Israel soos wat die Bybel reeds duisende jare gelede geprofeteer het wat in ons dag sal gebeur. Ek het ook deel geword van Ebenezer Operation Exodus wat ʼn Christelike organisasie is wat help om die Jode terug te neem na hul beloofde land, met nie minder as 53 kantore wêreldwyd. Ek was dan ook bevoorreg om ʼn maand in Rusland te help met die Jode daar om hulle terug te neem na Israel.

  Dit is ook ʼn passie by my om mense na die Here te lei en die Woord te versprei en te verkondig. Ek is ook ʼn groot aanhanger van Eindtyd-gebeure en dit wat in die wêreld gebeur, veral die Midde-Ooste en Israel. Ek was ook bevoorreg om al 9 keer in Israel te wees, asook Egipte en Jordanië te kon besoek.

  Dit is voorwaar ʼn voorreg om deel van AGS Lewende Waters Vaalpark te wees waar die prediking nog Woordgebaseerd is en waar daar ʼn vrees vir ons Skepper is en tog so ʼn groot liefde vir Hom wat Sy eie Seun nie gespaar het nie, sodat almal gered kan word.

  Josua van As
  Aanbiddingsleier

  As iemand wat van kleins af Pinkster op die oor het lê sang en musiek, veral as aanbidding, baie na aan my hart. Ek glo musiek is deur die Here geskep juis vir hierdie doel, om te aanbid. Musiek aanbid altyd iets. Daarom het ek van jongs af besluit om die Here deur sang en musiek te aanbid. Die Here het my geseën met geleentheid om myself te bekwaam met ‘n klassieke agtergrond in klavier, met ‘n sangles hier en daar.

  Deur die Here se genade vind ek myself nou in ‘n posisie om te dien as aanbiddingsleier. My gebed is dat u as gemeentelid nader aan die Here sal kom deur die talent wat die Here aan my toevertrou het, en dat ons elkeen altyd sal onthou dat, uiteindelik, gaan aanbidding daaroor om met ons Verlosser en Saligmaker te nader en verhouding te bou!

  Kindertoewyding registrasie

   Kontakbesonderhede

   Besonderhede van Kind:

   Besonderhede van ouers:

   Baie dankie vir die inligting. Klik op die Stuur knoppie om die vorm te stuur.

   Gebedsversoek

   Indien u enige gebedsversoek het is u so welkom om dit hier met ons te deel. Hierdie vorm vra spesifiek nie u naam of kontakbesonderhede nie, sodat mense anoniem hul gebedsversoeke kan stuur. Indien u wil hê ons moet weet wie die versoek stuur, of dat ons u moet kontak, gee asb. u naam, van, en kontakbesonderhede saam met die gebedsversoek.

    Doop registrasie

     Persoonlike besonderhede

     Kontak besonderhede

     Aanvaar u lidmaatskap by die A.G.S.?

     JaNee

     Baie dankie vir die inligting. Klik op die Stuur knoppie om die vorm te stuur.