Close Menu

wederkomsverwagtend

15 Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vóór wees nie. 16 Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. 17 Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees. 18 Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde.”

I Thessalonicense 4:15-18

Die woord ‘weggevoer’ in vers 17 is die Griekse woord ‘harpazō‘ (ἁρπάζω) wat letterlik beteken ‘om voor gevaar skielik weg te ruk’. Dit is die woord ‘rapturo‘ in Latyns waar ons die Engelse woord ‘rapture‘ vandaan kry. Dit word in Afrikaans vertaal met wegraping. Die Engelse vertaling stel dit baie mooi:

17 Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air: and so shall we ever be with the Lord.

I Thessalonians 4:17 KJV

Verder is daar ook ‘n Bybelse beginsel dat God nooit die regverdige saam met die onregverdige straf nie. Génesis 18:17-33

9 Want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur onse Here Jesus Christus 10 wat vir ons gesterf het, sodat ons, of ons waak en of ons slaap, saam met Hom kan lewe. 11 Daarom, bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen.”

I Thessalonicense 5:9-11

Terwyl ons nie presies die dag of uur weet nie, maak die Bybel dit baie duidelik dat ons presies kan weet wanneer die tyd baie naby is!

1 Maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie; 2 want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos ‘n dief in die nag. 3 Want wanneer hulle sê: Vrede en veiligheid—dan oorval ‘n skielike verderf hulle soos die barensnood ‘n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. 4 Maar julle, broeders, is nie in duisternis, dat die dag julle soos ‘n dief sou oorval nie. 5 Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag; ons is nie van die nag of die duisternis nie.”

I Thessalonicense 5:1-5

32 En leer van die vyeboom hierdie gelykenis: Wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is. 33 So weet julle ook, wanneer julle ál hierdie dinge sien, dat dit naby is, voor die deur. 34 Voorwaar Ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie.”

Matthéüs 24:32-34

Reg deur die Bybel is die vyeboom ‘n beeld van Israel. Die vyeboom het in 1948 begin bot. Ons is die geslag wat dit gesien gebeur het. Ook sien ons al die ander tekens wat die Bybel van praat in die laaste dae sal gebeur. Die geslag wat die vyeboom sien bot en al hierdie dinge sien gebeur, sê Jesus, sal nie verbygaan voordat die einde gekom het nie.

Die motivering en dryfveer vir evangelisasie en die verkondiging van die Woord was van die eerste kerk af tot vandag toe die koms van onse Here Jesus om Sy bruid te kom haal. Dit is tragies dat in die moderne kerk is daar baie min wat nog aan hierdie hoop vashou, wat gelowige nog met hierdie hoop bemoedig, verlorenes daaroor waarsku, en wat alle kerklike aktiwiteite aanwend juis met hierdie hoop in sig.

11 Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn 12 en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloën, ingetoë en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, 13 terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons Verlosser, Jesus Christus, 14 wat Homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir Homself ‘n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. 15 Spreek hierdie dinge en vermaan en bestraf in alle erns. Laat niemand jou verag nie.”

Titus 2:11-15

Die eerste maal het Jesus verskyn om ons te red en te verlos van ons sonde. Die tweede maal sal Hy verskyn om Sy bruid te kom haal. Sy bruid is dié wat Hom verwag tot saligheid.

28 so sal Christus ook, nadat Hy een maal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat Hom verwag tot saligheid.”

Hebreërs 9:28

geesvervuld

38 En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. 39 Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na Hom sal roep.”

Handelinge 2:38-39

Ons glo in die vervulling met die Heilige Gees, die spreke in vreemde tale, asook die werking van die gawes tot stigting van die gemeente, soos ons dit vind in I Korinthiërs 12-14.

Ons glo verder dat die gawes aan die kerk gegee is, vir die hele kerkera (totdat Jesus kom om Sy bruid te kom haal), juis om ons in staat te stel om die Groot Opdrag suksesvol en in die krag van die Heilige Gees te volbring.

8 maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde.”

Handelinge 1:8

Ons klassifiseer onsself as klassieke pinkster, en vereenselwig glad nie met die moderne charismatiese beweging nie. Ons glo nie in nuwe openbarings of toekomsvoorspelling d.m.v. sogenaamde ‘profesieë’, of dat daar oor spesifieke individue geprofeteer moet word nie – ons vind dit glad nie in die Skrif nie. Paulus se verduideliking van wat profesie is, word duidelik in die Skrif uiteengesit:

3 Maar hy wat profeteer, spreek tot die mense woorde van stigting en troos en bemoediging.”

I Korinthiërs 14:3

Ons glo ook nie in die vreemde verskynsels van ‘val in die gees’, ‘lag in die gees’, of enige soortgelyke manifestasies wat nie in die Skrif gevind word, en daarom ook nie aan die Skrif getoets kan word nie. Ons glo dat alles in die gemeente ordelik moet geskied.

40 laat alles welvoeglik en ordelik toegaan.”

I Korinthiërs 14:40

Verder glo ons dat daar ook gewaak moet word teen die oorbeklemtoning van die gawes van die Heilige Gees ten koste van die vrug van die Gees, soos ons dit vind in Galàsiërs 5:22, net soos wat daar gewaak moet word teen die oorbeklemtoning van die vrug van die Gees ten koste van die gawes van die Gees. Ons glo dat die vrug en die gawes in harmonie moet saamwerk en mekaar moet komplimenteer, soos ons geleer word in I Korinthiërs 13.

woordgebaseerd

16 Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, 17 sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.”

II Timótheüs 3:16-17

19 En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte; 20 terwyl julle veral dít moet weet, dat geen profesie van die Skrif ‘n saak van eie uitlegging is nie; 21 want geen profesie is ooit deur die wil van ‘n mens voortgebring nie, maar, deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek.”

II Petrus 1:19-21

Die Bybel is die Woord van God, ingegee en geïnspireer deur die Heilige Gees. Daarom dra die Woord die hoogste gesag in ons gemeente. Ons glo dat alles wat in die gemeente gebeur, asook in elkeen van ons se persoonlike lewens, getoets moet word aan die Woord, asook in lyn gebring moet word met die Woord.

11 En hierdie mense was edelmoediger as dié in Thessaloníka; hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die Skrifte ondersoek of hierdie dinge so was.”

Handelinge 17:11

1 Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan.”

I Johannes 4:1

Ruan Lambrechts

Ruan Lambrechts

Ruan is ons gemeente se Jeugleier. Hy is tans besig met sy finale jaar Teologiese opleiding by die Noordwes-Universiteit. Hy het ‘n groot passie vir jongmense, musiek bediening , asook om die Woord van God met andere te deel.

Saam met sy jeugbediening gee hy ook Sondagskool vir die hoërskool kinders van ons gemeente. Ruan speel ook kitaar in die gemeente orkes. Verder dien ook as ons gemeente koster en behartig dus die oop- en toesluit van die kerkgebou.

Pastoor Hannes en Nici van As

Pastoor Hannes & NiciPastoor Hannes is ons gemeente se medeleraar. Hy het grootgeword in hierdie gemeente. Hy en Nici is getroud op 4 Desember 2010. Hul het twee seuns – Benje [5] en Timótheüs (reeds by ons Here Jesus).

Pastoor Hannes en Nici het ‘n hart en passie vir die suiwer verkondiging van die Woord, jeugwerk, evangelisasie, en apologetiek. Hy het sy B.Com. graad voltooi, daarna ook sy B. Teologie asook Honeursgraad in Teologie aan UNISA. Hy is ook die “Webmeester” wat ons gemeente se webtuiste op datum hou, en hy behartig die bestellings, verwerking en maak van die gemeente se DVDs.

Nici het haar B.Ed. Onderwysgraad (Grondslagfase) aan UNISA voltooi. Terwyl sy as moeder van haar gesin haar man bystaan dien sy ook as sekretaresse van ons gemeente se sustersraad.

Pastoor Dries en Margie van As

Pastoor Dries en Margie van As

Pastoor Dries en Margie van As is al vir meer as 35 jaar in die bediening en het in ses gemeentes oor die land bedien. Sedert 1996 is hy die presiderende herder van ons gemeente. Die egpaar het drie seuns – Dries [37] getroud met Lisinda – Hannes [34] getroud met Nici, en Josua [26].

As leraar het Pastoor Dries ‘n intense liefde vir die waarheid van die Woord, en is hy dan ook ‘n jarelange student van die eindtyd [Eskatologie], misleiding in die kerk [Apologetiek] en die doop van gelowiges [een van sy geliefde onderwerpe]. Talle DVD’s van sy lering is alreeds wêreldwyd versprei.

Margie het op haar beurt deur die jare getrou aan haar man se sy gestaan in die herderlike versorging van die gemeentes, terwyl sy ook by uitstek ‘n berader is!